Skip to content

CÁC DIỄN ĐÀN ỨNG CỬ VIÊN THỊ TRƯỞNG BOSTON:

CÔNG BẰNG CHỦNG TỘC, GIỚI TÍNH VÀ KINH TẾ

Ai nên là Thị Trưởng tiếp theo của Boston? CHÚNG TA quyết định!

Hãy tham gia chuỗi diễn đàn duy nhất này với chúng tôi, trong đó chúng ta sẽ đặt những câu hỏi khó và lắng nghe cách mỗi ứng cử viên sẽ mở mang tầm nhìn của CHÚNG TA về Chủng Tộc, Giới Tính và Công Bằng Kinh Tế cho thành phố Boston.

Chúng ta hãy CÙNG NHAU có được sự hiểu biết và khiến cho lá phiếu bầu của chúng ta được đếm!

*Các diễn đàn sẽ diễn ra từ 6 giờ chiều – 7 giờ 30 phút tối*

  May 6: Racial Justice hosted by the NAACP Boston Branch

  May 13: Immigration hosted by Brazilian Worker Center and SEIU32BJ

  May 20: Jobs and Workers hosted by the Greater Boston Labor Council

  May 27: Education hosted by the Boston Teachers Union
  June 3: Climate Justice hosted by ACE
  June 10: Housing & Land hosted by Right to the City VOTE